Loading...
Skip to content

100 miljoen besparen met assetmanagement

Volgens het eindrapport ‘Doelmatig beheer waterketen’ van de commissie-Feitenonderzoek kan assetmanagement in het waterdomein bijdragen aan een besparing van 100 miljoen euro per jaar. Maar waar zitten deze kansen? Hoe kan het waterbedrijf besparen met assetmanagement? Hoe weet ik of de organisatie voldoet aan de principes van assetmanagement? En hoe kan integraal waterketenbeheer leiden tot kostenbesparing?

Besparen op assets?

De vervangingswaarde van de assets in de waterketen bedraagt een kleine 100 miljard euro. Het is daarom zaak deze assets optimaal te benutten, te onderhouden en te vervangen. De commissie-Feitenonderzoek heeft het rapport Doelmatig beheer waterketen opgesteld. Hierin stellen zij als voorwaarde voor doelmatig en efficiënt beheer van assets, onder andere de invoering van assetmanagement. Met daarnaast voldoende handelingsvrijheid voor de assetmanager om de laagste kosten over de levensduur van assets te realiseren. Zo kan het verlengen van de levensduur door effectief onderhoud aantrekkelijk zijn. Of het relinen in plaats van vervangen van leidingen en buizen.

De oplossingen met assetmanagement

Assetmanagementsysteem

De commissie-Feitenonderzoek constateert dat twee programma’s doorgevoerd kunnen worden om op assets te besparen:

  • Invoeren van een assetmanagementsysteem. Dit waarborgt dat de vrijheid van handelen niet zorgt voor ongewenste risico’s
  • Assetmanagement bedrijven. Assetmanagement bedrijven houdt in dat men zorgt dat bij elke afweging die men maakt, de optimale balans wordt gekozen tussen risico’s, prestaties en kosten. En dat men de keuzes doorvoert in de organisatie. Hierbij is de cultuur van de organisatie een belangrijk aspect. Daarbij staat ‘de mens’ centraal: hoe handelen uw mensen, zijn zij risicobewust en tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw assetmanagementdoelstellingen?

Vaste werkprocessen inrichten

Invoering van een assetmanagementsysteem en dit consequent bedrijven, zorgt voor een groot efficiencyvoordeel. Dat komt omdat na de invoering van assetmanagement de mensen gaan werken volgens werkprocessen met hetzelfde doel voor ogen. Daarmee behoren doublures en overbodige werkzaamheden tot het verleden. Met een effectievere en efficiëntere organisatie als resultaat. Het gericht bezig zijn met een doel leidt tot betere motivatie en betrokkenheid van de mensen. Dat resulteert in betere communicatie binnen de afdelingen.

Pragma ziet dit als generiek financieel voordeel: meer doen met minder mensen. Daarnaast levert het een kwalitatief voordeel op: het leveren van noodzakelijke kwaliteit die past bij de organisatie (bestaansrecht) en die transparantie biedt.

Integraal benaderen gehele levensduur asset

Het belangrijkste financiële voordeel van assetmanagement is dat de mensen in de organisatie integraal kijken naar een taak rondom de asset en deze zodanig inrichten dat deze over de gehele levensduur de meest kosteneffectieve oplossing biedt. Daarmee wordt afgerekend met het leveren van de beste kwaliteit ten aanzien van één enkele asset-taak (bijvoorbeeld planvorming, nieuwbouw of onderhoud).

Keuzes maken vóór investeren in assets

De belangrijkste besparing wordt behaald door niet te investeren. Meer dan 50% van de lasten van een waterschap zijn de investeringen (afschrijving en rente). Door betere keuzes te maken rond de te nemen investeringen kan een groot kostenvoordeel behaald worden. Denk hierbij aan tijdsfasering, omvang en specificatie. Het is een gegeven dat de vastgelegde kosten voor de levensduur voor 80 procent tijdens de investeringsbeslissing worden genomen. De keuze voor de juiste asset bepaalt in belangrijke mate de winst (lees: geen geld uitgeven) die met assetmanagement te behalen is.

Goed managen van de assets

Voor het behalen van financiële voordelen is zowel de keuze van de juiste asset van belang als het goed managen ervan. Ook dat wordt bereikt met het toepassen van assetmanagement. Dit wordt zichtbaar door het toepassen van de assetmanagementrollen en het inrichten op basis van risico-, prestatie- en -informatiemanagement.

Onderzoek waar u staat met assetmanagement

Organisaties in de waterketen managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat ze goed assetmanagement bedrijven? Wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied van assetmanagement? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van assetmanagement voor uw organisatie? Pragma beschikt over een assetmanagementscan. Het geeft u de mogelijkheid om op alle aspecten van het assetmanagementsysteem de maat te nemen. Bij Pragma gaat het niet alleen om de formele punten, maar juist ook hoe het wordt beleefd en gedragen in de organisatie.

Toepassingen

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Pragma een assetmanagementscan uitgevoerd. In opdracht van de directie scande Pragma alle organisatieonderdelen. Sterk punt van de assetmanagementscan vond men dat de hele keten werd belicht: van beleid, onderzoek, planvorming en voorbereiding tot en met onderhoud en beheer van watersystemen en waterwegen, peilbeheer en beheer van de waterketen.

Voor het Waterschap Scheldestromen voerde Pragma een assetmanagementscan uit voor de afdeling Zuiveringen. Pragma interviewde medewerkers op alle niveaus en spiegelde de onderdelen van assetmanagement op het INK-Model. Ook gaf Pragma een cursus aan de medewerkers om dieper op assetmanagement in te gaan.

Informatie

Wilt u meer weten over assetmanagement in de waterketen? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de voordelen van assetmanagement voor waterschappen, hoogheemraadschappen en andere organisaties in de waterbranche.