Algemene voorwaarden

(versie 2022_1)

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het geven van advies, training, het verrichten van onderzoeks- en/of ondersteuningswerkzaamheden, tussen Pragma Nederland, een handelsnaam van Contracting Maintenance Services BV  (of wel CMS Asset Management) en het bedrijf of de instelling waaraan het contract van Pragma is gericht – nader te noemen de opdrachtgever. De werkzaamheden worden nader bepaald in de overeenkomst, in het navolgende zal ernaar worden verwezen als de opdracht. Andersluidende voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen de partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het zonder commentaar accepteren en behouden van een order- of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.2. De volgordelijkheid van voorwaarden is dat; eerst de offerte, dan de algemene voorwaarden van Pragma en dan de Regeling van de Verhoudingen tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau RVOI 2001 van toepassing zijn.

Artikel 2: Offertes

2.1. Alle offertes van Pragma zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft Pragma het recht het aanbod binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De offerte is gebaseerd op de informatie die door Pragma aan de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. Pragma zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Pragma met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de opdrachtgever te allen tijde inzage geven in de stukken betreffende de opdracht indien de opdrachtgever hier tussentijds om vraagt. Aanvang opdracht in overleg. Hier dient rekening gehouden te worden dat Pragma reeds andere verplichtingen is aangegaan of kan aangaan binnen de offerteperiode.

2.2. Opdrachten worden door Pragma in principe op dagbasis – is acht uur – aangenomen en per dagdeel (maximaal 4 uur) of een veelvoud daarvan uitgevoerd. Het dagdeel wordt in principe in de ochtend, middag of avond gepositioneerd.

2.3. Onvoorziene kosten van door beide partijen noodzakelijk geachte activiteiten zullen nimmer zonder overleg met de opdrachtgever door Pragma uitgevoerd c.q. gemaakt worden.

2.4. De geldigheid van offertes van Pragma is tien werkdagen na de offertedatum tenzij een andere geldigheidsduur schriftelijk in de offerte is vastgelegd. Indien de ontvangst van de aanvaarding na het verstrijken van de geldigheidsduur plaatsvindt, heeft Pragma het recht het aanbod binnen tien werkdagen na ontvangst te herroepen.

Artikel 3: Honorarium

3.1. Door Pragma zal een honorarium inzake werkzaamheden met betrekking tot advies, training, onderzoek en ondersteuning aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit honorarium is inclusief reiskosten, tenzij expliciet anders vermeld in de offerte. Overige kosten – bijvoorbeeld verblijfskosten – worden afhankelijk van de aard van de opdracht en van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorzieningen in rekening gebracht.

3.2. Indien een opdracht over meerdere kalenderjaren loopt, wordt het honorarium per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar geïndexeerd zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de opdrachtgever.

3.3. Alle door Pragma geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW en overige kosten.

3.4. Wanneer afspraken minder dan 24 uur voor de geplande datum worden afgezegd, behoudt Pragma zich het recht voor deze dagen voor 100% en/of eventuele kosten in rekening te brengen.

3.5. Indien, na opdrachtverstrekking, de gereserveerde dagen niet afgenomen worden op verzoek van de opdrachtgever, behoudt Pragma het recht deze dagen voor 50% door te berekenen. Het streven van Pragma is om met een opdrachtgever een oplossing te bewerkstelligen, waarbij verschuiving voor beide partijen geen nadelige consequenties heeft.

3.6. Indien, op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, aanvullende uren worden gemaakt, zullen deze tegen de genoemde tariefstelling verrekend worden.

3.7. Voor overuren boven de 8-urige werkdag geldt voor de eerste 2 uur een opslag van 25%, daarboven een opslag van 50%. Voor zaterdagen geldt een opslag van 50% en voor zon- en feestdagen 100%.

3.8. Onkosten, materialen en diensten van derden, gemaakt op verzoek van opdrachtgever, worden tegen kostprijs + 10% gefactureerd in overleg van rekeningen.

Artikel 4: Verplichtingen van partijen

4.1. Pragma verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen.

4.2. De opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken van alle gegevens welke naar inzicht van Pragma noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden.

4.3. Pragma draagt zorg voor het beschikbaar stellen van engineers/consultants. Dit zijn in beginsel de engineers/consultants genoemd in de offerte. Tot de start van het project en in overmachtsituaties is Pragma vrij de engineers/consultants te wijzigen. Gedurende het project zal een wijziging van de engineers/consultants alleen in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

4.4. Pragma moet kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in en na overleg met Pragma.

4.5. De opdrachtgever zal zorgdragen voor de introductie van de Pragma engineers/consultants en informatieoverdracht binnen de organisatie, de OR en andere overlegorganen conform de geldende wettelijke procedures.

4.6. Afhankelijk van de aard van de opdracht zal aan Pragma de opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor een arbo-technisch verantwoorde werkplek voor de medewerker van opdrachtnemer en stelt de medewerker in staat te werken volgens de richtlijnen van het arbo-beleidsplan van Pragma.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Hoewel Pragma zich van haar taak zal kwijten zoals van een bureau in haar branche mag worden verwacht, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, nalatigheid en/of opzet te wijten is. Een zelfde aansprakelijkheidsbeperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Pragma bij de uitoefening van haar werkzaamheden betrekt.

5.2. Pragma is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de tijdsduur van werkzaamheden. De hiertoe opgegeven termijnen zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtgever derhalve Pragma schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3. Indien enige aansprakelijkheid aan de zijde van Pragma zou bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het gedeclareerde honorarium ter zake van bestede uren aan advies, training, onderzoek en ondersteuning zoals bedoeld in artikel 3.1.

Artikel 6: Beëindiging

6.1. Pragma behoudt zich het recht voor om haar opdracht als beëindigd te beschouwen indien naar haar mening binnen een redelijke termijn en met redelijke inspanning tegen redelijke kosten geen vooruitzicht is op succesvolle resultaten. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient de opdrachtgever honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen. Het niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst en deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever, kan voor Pragma eveneens een reden zijn tot onmiddellijke beëindiging van de opdracht. Eveneens dient de opdrachtgever het honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen.

6.2. De opdrachtgever is verplicht tot het betalen van alle door Pragma gefactureerde honoraria ter zake bestede uren aan advies, training, onderzoek en ondersteuning en daarmee verband houdende kosten zoals in de offerte genoemd, indien de opdrachtgever in welk stadium dan ook besluit tot het niet voortzetten van de opdracht.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betalingsschema volgens offerte, en dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum.

7.2. Indien een factuur niet na de in lid 1 bedoelde termijn is voldaan, zal de opdrachtgever aan Pragma een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6:119/120 B.T.W., vermeerderd met vier procent, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

7.3. Indien de opdrachtgever, na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn en na daartoe, door Pragma te zijn gemaand gedurende een door Pragma te bepalen termijn, in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso en/of executiemaatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in gebreke zijn geldt.

7.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is Pragma bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is verschaft. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke zijn indien Pragma heeft vernomen dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

Artikel 8: Eigendom (Voorbehoud)

Originelen, kopieën en/of afdrukken van de met betrekking tot de opdracht door Pragma vervaardigde brieven, rapporten, tekeningen, softwaremodellen e.d. die aan de opdrachtgever zijn verstrekt, worden diens eigendom zodra alle betalingen met betrekking tot de opdracht door Pragma zijn ontvangen. Tot aan het moment van integrale betaling behoudt Pragma zich derhalve het eigendom ervan voor. De auteursrechten en eventuele andere rechten op industrieel en intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud in de vorm van deze brieven, rapporten, tekeningen, softwaremodellen e.d. blijven het eigendom van Pragma.

Pragma behoudt zich eveneens het recht voor te allen tijde kopieën van alle correspondentie inzake de opdracht te behouden.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

Pragma is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Pragma zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Pragma, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van Pragma dan wel de rapportage van Pragma ter beschikking stellen.

Artikel 10: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

10.1. Op de tussen Pragma en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, zij het dat Pragma de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever woont en/of is gevestigd.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Pragma verrichte werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Pragma vallen. Ofschoon de opdracht door Pragma naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Pragma derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door Pragma verrichte werkzaamheden.

11.2. De opdrachtgever zelf plaatst de orders die eventueel voortvloeien uit de adviezen van Pragma. Pragma handelt slechts dan in naam van de opdrachtgever na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Wederzijdse verplichtingen tussen koper en verkoper betreffende de levering van goederen en/of diensten blijven te allen tijde tussen de opdrachtgever van Pragma en de desbetreffende leverancier. Pragma kan noch door haar opdrachtgever noch door een leverancier verplicht worden tot afname en betaling van de bestelde goederen en/of diensten.

Lees ook de privacyverklaring van Pragma Nederland.