Loading...
Skip to content

Dynamische Lange Termijn Asset Planning

Voor veel organisaties zijn de assets onmisbaar om de kernactiviteiten van de organisatie uit te voeren. Voor deze organisaties is goed inzicht wanneer assets vervangen dienen te worden van groot belang. Elke afdeling binnen zo’n assetintensieve organisatie heeft zijn eigen belangen. En elke afweging met betrekking tot investeringen heeft verschillende consequenties voor de betrokken afdelingen. Het zijn dus complexe assetmanagementvraagstukken. Op basis waarvan maak je strategische keuzes? Hoe zorg je voor dialoog tussen afdelingen en hoe ondersteun je de besluitvorming? Pragma heeft een aanpak ontwikkeld om juist dit soort organisaties te helpen bij het bepalen van de Lange Termijn Asset Planning.

Strategische keuzes LTAP

Het doel is dat er op strategisch niveau de juiste besluiten worden genomen ten aanzien van de assetinvesteringen. Het gaat om complexe keuzes met diverse belangen en invalshoeken. Denk hierbij aan:

 • Druk op de budgetten
 • Veel beschikbare data, maar welke informatie halen we hier uit?
 • Demografische vraagstukken
 • Milieu en duurzaamheid
 • Veranderende omgeving (zoals verdroging en stijging zeespiegel)
 • De energietransitie en CO2 reductie

Doordat er meerdere afdelingen betrokken zijn met andere belangen, is het bepalen van de Lange Termijn Asset Planning een lastig vraagstuk. Met de pilot-aanpak van Pragma helpen wij u de juiste afweging te maken. Het doel van de pilot is om met de betrokken afdelingen de juiste dialoog te voeren over de investeringen. En om op basis van de beschikbare informatie te weten welke prioriteiten moeten worden gesteld en samen te komen met een integrale oplossing. Deze oplossing kan vervolgens worden voorgelegd aan het bestuur of management voor akkoord.

Betrokkenen bij LTAP

Onze aanpak geeft inzicht in

 • De investeringen om uw strategische doelen te realiseren
 • Welke prestaties en risico’s hieraan verbonden zijn
 • Hoe u een goede afweging maakt op basis van uw management thema’s en strategie
 • Wat de gevolgen zijn voor uw tactische en operationele afdeling

Dit zorgt voor een snellere en betere besluitvorming binnen de organisatie en begrip tussen afdelingen met niet complementaire belangen.

De LTAP is van iedereen.

Pilot-aanpak

Samen met de belanghebbenden uit uw organisatie en een beperkte beschikbare dataset, gaan we aan de slag om het meest optimale scenario vast te stellen ten aanzien van de Lange Termijn Asset Planning. Gezamenlijk gaan we de assetinvesteringen visualiseren op basis van prestatie, risico en kosten. Op eenvoudige wijze krijgt u inzicht in de effecten van het verlagen van risico, het uitstellen van investeringen of het verbeteren van de prestaties. Vanuit deze visualisatie ontstaat er een dialoog om vanuit de verschillende invalshoeken de gevolgen van keuzes te zien en ontstaat er begrip voor de wederzijdse dilemma’s, wat leidt tot betere keuzes.

Een consultant van Pragma faciliteert het proces en gebruikt hierbij speciale software. Wij stellen vragen en helpen de deelnemers om alle invalshoeken te belichten. Iteratief wordt het proces en de data verbeterd om snel en effectief tot resultaat te komen.

Onze methode is uitermate geschikt voor asset owners, directieleden, onderhoudsmanagers, programmaverantwoordelijken, assetmanagers of service providers van kapitaal intensive organisaties zoals drinkwaterbedrijven, waterschappen, havens, warmtebedrijven, provincies en gemeenten.

Begeleiding van Pragma

Een ervaren assetmanagementconsultant van Pragma begeleidt u tijdens het hele traject. Van de data, tot het configureren van de software, het ‘spelen’ met de scenario’s en met het voeren van ‘het goede gesprek’ binnen uw organisatie. Want goed assetmanagement en Lange Termijn Asset Planning zijn gebaseerd op afgewogen keuzes op basis van juiste informatie. Samen met de belanghebbenden in uw organisatie komen we tot de juiste afweging. Met deze informatie kunt u vervolgens de directie of management informeren over de gekozen aanpak. Onze methode geeft bijvoorbeeld inzicht in:

 • Het al dan niet realiseren van de doelstellingen en bij welke assets er knelpunten ontstaan
 • Een meerjaren investeringsprogramma (CAPEX)
 • Exploitatiekosten (OPEX)

LTAP-software

We maken gebruik van ‘The-Assetmanager.online’ software. De software kan grote datasets eenvoudig importeren en verwerken. Het algoritme en formules rekenen de diverse scenario’s door. De software is ‘cloud based’ en wordt als SaaS aangeboden. Indien u dit wenst nemen wij u mee in de configuratiemogelijkheden van de LTAP-tool, zodat u dit later zelf ook kunt aanpassen.

De software kan ook door uzelf, zonder ondersteuning van een consultant gebruikt worden. In dat geval zorgen we voor goede training en instructie zodat u zelf aan de slag kunt om de beoogde resultaten te behalen. The.Assetmanager.online software wordt geleverd door onze samenwerkingspartner Eenvoud Software. Het onderhoud en de hosting van de software en uw data zijn daarmee in goede handen. De consultants van Pragma brengen hun kennis en ervaring in om u te ondersteunen.

Regelmatige review maakt de LTAP dynamisch

Het samenstellen van een LTAP doe je idealiter niet eenmalig. Wij adviseren om elk kwartaal de LTAP te reviewen en bij te stellen samen met de belanghebbenden uit uw organisatie. Een consultant van Pragma faciliteert de reviewsessie en zorgt dat actuele informatie in de softwaretool wordt ingelezen. Het resultaat van deze sessie is een aangepaste technische levensduur van de assets op basis van actuele informatie. Het resultaat gebruikt u om uw beleid, programmering, onderhoud, bedrijfsvoering en investeringen op af te stemmen.

LTAP in de praktijk

Onze methode wordt toegepast bij meerdere organisaties binnen de publieke sector in Nederland. Analyses binnen deze organisaties wijzen uit dat onze aanpak zorgt voor de juiste investerings- en operationele kosten en vaak ook een besparing hierop.

Zo werkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met de LTAP software om de ‘Wat als…’ vragen te beantwoorden.

En een groot waterschap in Nederland heeft met behulp van deze aanpak grip op de persleidingen die grotendeels onder de grond liggen. Het waterschap wil tenslotte niet onverwacht voor een grote vervangingsopgave komen te staan of geconfronteerd worden met persleidingbreuken op gevoelige locaties.

De klassieke LTAP is alleen een financiële onderbouwing. Een dynamische LTAP is een gedragen oplossing van alle betrokken afdelingen; van beleid tot onderhoud, van programmeren tot beheer en van projecten tot financiën.

Wilt u aan de slag met integraal programmeren met onze methode voor een dynamische LTAP? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden.

Gerelateerde cases

Grip op persleidingen met LTAP bij waterschap
Door het regelmatig opstellen en reviewen van de kosten (LTAP), prestaties en risico's heeft het waterschap grip op de persleidingen.
Asset Life Cycle Management voor hybride patrouillevaartuig RPA 8
Scheepswerf gebr. Kooiman ontwierp en bouwde het hybride patrouillevaartuig RPA 8 in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Pragma verzorgde het bijbehorende Asset Life Cycle Management-programma.