Loading...
Skip to content

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement is een cruciaal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering voor alle organisaties met assets. Te weinig onderhoud kan leiden tot slechtere prestaties van de asset en tot ongewenste risico’s. Teveel onderhoud zorgt voor onnodig hoge kosten. Door het managen van het onderhoud aan de assets, kunnen de prestaties, beheerkosten en risico’s van de assets sterk worden beïnvloed. Pragma helpt organisaties bij het managen van hun assets, door het richten en inrichten van de onderhoudsorganisatie.

Wat is onderhoudsmanagement?

Onderhoudsmanagement, ook wel maintenance management genoemd, is het geheel van activiteiten waarmee assets in stand worden gehouden. Binnen de fasen van assetmanagement gaat het over de beheer- en onderhoudsfase. Hoofden technische dienst, maintenance managers en teamleiders onderhoud houden zich meestal hiermee bezig, als eindverantwoordelijke van de technische dienst. Zij voeren het preventieve en correctieve onderhoud uit met behulp van werkorders, zorgen voor voldoende reservedelen en zorgen ervoor dat de uitvoerende activiteiten veilig worden uitgevoerd. De informatie over de assets wordt geregistreerd in een onderhouds- of EAM-systeem. Om tot uitvoering te komen is het nodig om de onderhoudsorganisatie te richten en in te richten, dat is onderhoudsmanagement.

De vele petten van de maintenance organisatie

Een onderhoudsorganisatie heeft of technische dienst heeft meestal drie rollen:

  1. Zorgen voor het voldoen aan compliance (wet-en regelgeving)
  2. Uitvoeren van projecten rondom uitbreiding, renovatie en groot-onderhoud van assets
  3. Onderhoudsmanagement voor het in stand houden van de assets, meestal voor de productieafdeling of de asset owner

Door deze drie verschillende rollen heeft de technische dienst te maken met een groot spanningsveld tussen belangen en prioriteiten. Dat vraagt van de technische dienst ervoor te zorgen dat er een goed georganiseerde onderhoudsorganisatie staat, waarin de processen op orde zijn, systemen functioneren en mensen competent zijn. Denk aan monteurs, werkvoorbereiders en maintenance engineers, veelal betrokken vakmensen die trots zijn op “hun” assets.

Goed onderhoud, betekent op tijd naar huis.

Een technische dienst is veelal een bedrijf in een bedrijf. Bijna alle processen die ook in de moederorganisatie benoemd zijn, zoals HRM, inkoop, magazijnbeheer en productie (onderhoud uitvoeren), worden ook door de technische dienst gerealiseerd. Veelal is de technische dienst de spin in het web om de organisatie te laten functioneren. Het belang hiervan wordt, gelukkig, steeds beter onderkend. Een professionele aanpak hoort hierbij.

Richten en inrichten onderhoudsorganisatie

Pragma heeft een aantal diensten om een onderhoudsorganisatie te richten en in te richten. De ontwikkeling van de onderhoudsorganisatie verloopt via een aantal fases. Pragma visualiseert dit proces in het fase-model.

Meestal starten we met het uitvoeren van een onderhoudsmanagementscan. Daarmee bepalen we waar de organisatie staat en wat er nog gedaan moet worden, een zogeheten GAP-analyse. Vanuit de strategie van de organisatie stellen we het beleid voor de onderhoudsorganisatie op. Binnen assetmanagement speelt het strategische assetmanagementplan, kortweg SAMP, een belangrijke rol.

Groeimodel van assetmanagement van Pragma

Naast het beleid komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Configuratiebeheer
  • Werkstroombeheer
  • Onderhoudsconcepten
  • Spare parts management
  • Implementatie van onderhoudsbeheer- of EAM-systeem
  • Besturen van de organisatie met KPI’s

Pragma kan u helpen bij het inrichten van al deze onderdelen. Tevens kunnen wij volledig ontzorgen en nemen al deze onderdelen van u over. Lees meer over Asset Management Outsourcing.

Onderhoudsmanagementscan

De volwassenheid van een organisatie bepaalt in welke mate men de aspecten voor goed onderhoud op orde heeft. In de scan komen alle aspecten rondom onderhoud naar voren. Bijvoorbeeld de plaats van onderhoud binnen assetmanagement en de rol van de informatiesystemen. De volwassenheid wordt op vijf niveaus getoetst. Lees ook meer over onze dienst assetmanagementscan.

Configuratiebeheer

Een van de meest onderschatte aspecten van goed onderhoudsmanagement bedrijven is weten met welke assets je de business runt. Dat lijkt zo eenvoudig, maar het lijkt ook of uw areaal groeit en steeds meer assets omvat. Pragma is uw partner als u ontzorgt wilt worden bij het op orde brengen van het asset-areaal. Wij helpen u bij het opnemen van de assets, bij het opstellen van P&ID’s en bij het uitvoeren van datachecks. Meestal gebruiken we de softwaretool Asset Management Power Suite hierbij. Met Power Suite kunnen we efficiënt de data gereed te maken voor het EAM-systeem. Ook kunnen we u adviseren over de decompositiestructuur van het onderhoudsbeheersysteem, over het toepassen van de NEN2767-opbouw, over lineaire assets en over een GIS-integratie.

Werkprocessen

Werkprocessen zijn het fundament van een organisatie. De werkprocessen geven aan hoe er gewerkt wordt, door wie en welke informatie hierbij van belang is. Het vormt de basis van managementsystemen, zoals ISO 9001 voor kwaliteit en ISO 55000 voor assetmanagement. En werkprocessen spelen een belangrijke rol bij het inrichten van een onderhoudsbeheersysteem. Pragma gebruikt als uitgangspunt hierbij het TSM-model van de heer K. Smit. TSM staat voor Technisch Systeem Management. Het is een functiemodel en informatiemodel voor het beheer, onderhoud en ontwerp van technische assets. We beschikken over vele templates, zodat we vanuit best-practices kunnen starten met het opstellen van werkprocessen. We stellen daarvoor compacte teams samen met wie we in scrum-sessies betrokkenheid en efficiency combineren. Een eenmaal geaccepteerd proces zorgt voor een uniforme werkwijze waarmee de uitvoering van het werkproces geborgd wordt.

Spare parts management voor onderhoud

Reserve(onder)delen zijn er voor preventief en correctief onderhoud. Maar wat moet je nu echt op voorraad hebben en hoeveel? En hoe beheer je die voorraad? Een goed spare parts-beleid geeft antwoord op deze vragen. Goed voorraadbeleid levert meestal direct geld op, want alles wat niet gekocht hoeft te worden, hoeft ook niet opgeslagen of beheerd te worden. Modern beheer van spare parts volgt uit een optimaal onderhoudsconcept. Het maakt goed gebruik van professionele service providers die u kunnen ontzorgen en voor de juiste beschikbaarheid van de reservedelen kunnen zorgen. Pragma helpt u graag bij het maken van keuzes en voor de inrichting van het spare parts management in het EAM-systeem.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Onderhoudsconcept

Een onderhoudsconcept is een verzameling van onderhoudsregels waarmee assets zodanig onderhouden worden, dat deze blijven voldoen aan de door de organisatie vooraf gestelde functionaliteit. Het is de schakel tussen het onderhoudsbeleid en de onderhoudspraktijk. Een onderhoudsconcept is dus eigenlijk een overzicht van de keuzen van de onderhoudsstrategie en het uit te voeren onderhoud aan de assets. Denk aan keuzes over storingsafhankelijk onderhoud (SAO), gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) en toestandsafhankelijk onderhoud (TAO). Eerst bepaal je de strategie, ga je er wel iets aan doen (GAO, TAO) of ga je er niets aan doen (SAO). Als je er iets aan gaat doen, dan zeg je wat je gaat doen. Dat is de onderhoudsregel.

Een optimaal onderhoudsconcept zorgt er voor dat de assets blijven functioneren volgens de doelstellingen van de organisatie, blijven voldoen aan de wettelijke eisen en dat tegen de juiste kosten. Het resulteert in een planning van de taken die later worden omgezet naar werkorders. Pragma ondersteunt u bij het maken, implementeren en optimaliseren van onderhoudsconcepten. Wij gebruiken daarvoor methodes als RCM en FMECA en zetten meestal softwaretool Asset Management Power Suite daarvoor in.

Selectie en implementatie van EAM-systeem

Het onderhoudsbeheersysteem of EAM-systeem is een software oplossing waarin u uw asset-configuratie kunt beheren en de werkprocessen kunt faciliteren. Er zijn naar onze mening geen ‘slechte’ EAM-systemen, maar er zijn wel veel slechte inrichtingen waarbij te weinig rekening wordt gehouden met de mensen die het systeem gebruiken. Pragma heeft veel ervaring met het selecteren van het best passende EAM-systeem voor organisaties. Ook hebben we ervaring met het implementeren en beheren van EAM-systemen zoals HxGN EAM, On Key, SAP, IFS Ultimo en IBM Maximo. Uiteraard zetten we onze expertise van onderhouds- en assetmanagement hierbij in.

Sturen met kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Onderhoudsorganisaties willen weten of ze in control’ zijn en de doelstellingen behalen. Dat betekent dat ze willen meten wat het resultaat is van hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld het aantal storingen of de beschikbaarheid van de assets. Een andere meting voor prestaties van een assets is een meting op de werkprocessen. Worden er voldoende werkorders afgehandeld? Wat is de gemiddelde doorlooptijd en efficiency? Een KPI-boom geeft antwoord op deze vragen. Met een KPI-boom wordt duidelijk waarop gestuurd kan worden. Analyse van de gegevens geeft inzicht in waar de verbetermogelijkheden zitten. Het EAM-systeem ondersteunt de registratie en rapportage op de KPI’s. Pragma ondersteunt u bij het opstellen van KPI’s en bij de inrichting van rapportages en dashboards met behulp van BI.

Asset Management Outsourcing

Wilt u zich volledig focussen op de core business van uw organisatie? Of heeft u een tekort aan competentie medewerkers op uw afdeling? Besteed dan uw onderhoudsorganisatie geheel of gedeeltelijk uit aan Pragma. Ons Asset Care Team kan worden ingezet bij u op locatie of u kunt gebruik van een gedeeld Asset Care Team dat werkt op één van de kantoren van Pragma. Lees meer over Asset Management Outsourcing.

Gerelateerde cases

Optimalisatie onderhoudsorganisatie bij AEB
AEB zat in een transitie van afvalverwerker naar energieproducent. Voor deze transitie wilden AEB inzicht krijgen in de onderhoudskosten en het installatiebeheer. En AEB wilde de technische dienst ontwikkelen tot een servicegerichte dienstverlener. Pragma hielp daarbij.
Storingsanalyse bij waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel vroeg Pragma om een storingsanalyse en toegankelijke data. Voldoet het onderhoudsbeheerssysteem op dit punt nog? Sluit het nog aan bij landelijke ontwikkelingen? Hoe vertalen we registratie naar informatie?
Asset Life Cycle Management voor hybride patrouillevaartuig RPA 8
Scheepswerf gebr. Kooiman ontwierp en bouwde het hybride patrouillevaartuig RPA 8 in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Pragma verzorgde het bijbehorende Asset Life Cycle Management-programma.