Loading...
Skip to content

Risicomanagement

Veel organisaties zijn verantwoordelijk voor assets die nodig zijn voor een veilige en duurzame samenleving. Assetmanagement helpt om de optimale waarde uit deze assets te halen, tegen aanvaardbare kosten en binnen acceptabele risico’s. Maar over welke risico’s heb je het dan? Risicomanagement gaat over het beheersen van het proces om risico’s te managen. Dit geldt voor zowel bestuur en directie als voor de assetmanager en de maintenance engineer. Zij hebben allemaal een rol om de risico’s te identificeren, analyseren, prioriteren en te mitigeren. Daarbij gaat het niet alleen om de technische risico’s, maar ook om het sociale systeem. Pragma helpt u met strategisch en integraal risicomanagement en beleid, maar ook met bijvoorbeeld FMECA- en RCM-analyses, risicoscenario’s, bedrijfswaardenmatrices en risicogestuurd beheer van wegen en leidingen.

Risico’s managen

Risico’s managen gebeurt overal. Wij zien een tweedeling naar de risico’s vanuit een integraal kader en de klassieke relatie met onderhoud op basis van risico.

Overzicht van organisatierisico's, assetmanagementrisico's en AM levenscyclus risico's

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement omvat het geheel van alle risico’s. Wij kijken daarom vanuit de asset naar de organisatie, naar het assetsysteem en naar de risico’s binnen de gehele levenscyclus van een asset. Binnen een project zijn er andere risico’s dan vanuit bijvoorbeeld een financieel perspectief. Om hierin inzicht te krijgen, kan de BowTie-methode worden gebruikt. Dit geeft organisaties een handvat om vanuit een probleem een risicoanalyse te doorlopen waarbij alle aspecten aan bod komen. De kracht zit in de compleetheid en de eenvoud van aanpak. De BowTie-methode kan zowel kwalitatief als kwantitatief worden toegepast.

Strategisch risicomanagement

Bij integraal risicomanagement hoort strategisch risicomanagement. Strategisch risicomanagement zorgt voor de verankering van de juiste verhouding tussen prestaties en risico’s van de assets op het hoogste niveau. Dit is van belang voor stakeholders en aandeelhouders. Maar ook voor overheidsorganisaties, bijvoorbeeld voor het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Pragma helpt u bij het inzicht krijgen in de verhouding tussen prestaties en risico’s van de assets. Ook kunnen we u ondersteunen bij scenariostudies en u handvaten geven om het proces in de gehele organisatie te borgen. Denk aan het opstellen van risicomanagementbeleid, bedrijfswaardenmatrix, risicomatrix, risicoregister, risicodenken of een risicoaanpak.

Onderhoud op basis van risico

Bij het onderhoud van uw assets op basis van risico gaat het om de risico’s van het technische falen van de assets. Hierbij worden verschillende methodieken toegepast, zoals RCM en FMECA, die weer worden toegepast in een aanpak als risicogestuurd wegbeheer en risicogestuurd leidingbeheer.

Onzekere veiligheid of veilige onzekerheid?

Martin van Staveren van de TU Twente geeft het belang van risicomanagement goed weer: ‘Van een onzekere veiligheid naar een veilige onzekerheid’. Geen organisatie wil in een ongewenste situatie komen waarvan achteraf gezien de risico’s eenvoudig gemitigeerd hadden kunnen worden. Aan de andere kant willen we best bepaalde risico’s accepteren als er niet voldoende budget is of als er tegengestelde belangen zijn. Deze zogeheten rest-risico’s dienen wel benoemd te zijn en iemand dient daar verantwoordelijk voor te zijn.

Onze visie op risicomanagement

Onze visie op risicomanagement is:

  • Identificeer risico’s en maak ze kwantitatief in plaats van kwalitatief.
  • Geef organisaties en bestuurders een keuze. Denk in scenario’s.
  • Besef dat mensen een verschillende risicohouding en risicoperceptie hebben. Benut dit.
  • Risico’s beoordelen is ook kansen benoemen en benutten.

Risicomanagement begint bij risicobewustwording

Wil je met onderwerpen als risicomanagement aan de slag, dan ontdek je snel dat mensen een verschillende risicohouding hebben. De een laat zijn kinderen van 8 jaar naar school fietsen, een andere durft het nog niet als ze 12 jaar zijn.

De een is risicomijdend, de ander risiconemend. Inzicht in dit cultuurverschil is randvoorwaardelijk om met elkaar risico’s te beoordelen. Onze dienstverlening start met bewustwording en theorie over wat risico’s nu echt zijn. Zo kunnen we vanuit een gemeenschappelijke betekenisgeving op zoek gaan naar de risico’s in de organisatie. Deze risico’s kwantificeren en visualiseren we aan de hand van de bedrijfswaardenmatrices en risicomatrices. Zo wordt er bijgedragen aan het ontwikkelen van een collectieve risicoperceptie in de organisatie. Vanaf dat punt kan men casussen gaan realiseren.

Risicomanagement en cultuurdimensies

Zie kansen in risico’s

Bezig zijn met risico’s beoordelen, betekent ook de mogelijkheid om kansen te benoemen. Niet rekening houden met risico’s leidt meestal tot een negatieve situatie. Als je de kansen benut, is de kans groter dat je de voordelen behaalt. Goed risicomanagement draagt dan ook bij tot goed assetmanagement. Omdat een prestatie zonder onbekende risico’s en voor de juiste prijs gerealiseerd kunnen worden en kansen kunnen worden benut.

Aan de slag met risicomanagement

Als risico’s overal zijn, kan er op verschillende niveaus mee begonnen worden. Het is echter effectiever om het een integraal onderdeel te laten zijn van uw stakeholderanalyse of strategisch assetmanagementplan en om het vandaaruit in uw organisatie door te voeren. Wij starten graag met u een gesprek hierover. Neem daarvoor contact met ons op.

Risico’s managen is ieders verantwoordelijkheid. Daar moet iedereen zich van bewust zijn.

Gerelateerde cases

Faalgedrag en betrouwbaarheidsanalyse ruitenwissersystemen voor Exalto
Exalto vroeg Pragma om de betrouwbaarheid en het faalgedrag van ruitenwissersystemen voor treinen aantoonbaar te maken. Dit is belangrijk vanwege de veiligheid op het spoor. Pragma koos voor een gecombineerde FMECA en FTA.
Risicoanalyse met Power Suite voor opslagbedrijf Oiltanking
Opslagbedrijf Oiltanking vroeg Pragma om, samen met hun ingenieurs, risicoanalyses uit te voeren voor hun terminals over de hele wereld met behulp van de softwaretool Asset Management Power Suite.
Handreiking risicomanagement voor kennisplatform CROW
Welke keuzes moeten beheerders maken om wegen en groen beschikbaar en betaalbaar te houden? En hoe krijgen ze meer grip op risico’s? Kennisplatform CROW vroeg Pragma om een handreiking te ontwikkelen. Het resultaat? Een handreiking met oefenmodel. En een basis voor een nieuwe wegbeheersystematiek.