Loading...
Skip to content

Normen assetmanagement

Over assetmanagement en hieraan gerelateerde onderwerpen zijn verschillende internationale en Nederlandse normen verschenen. Deze normen kunt u gebruiken als handvatten voor de inrichting van uw organisatie en activiteiten. Ook kunt u ervoor kiezen om uw organisatie te laten certificeren tegen één of meerdere van deze normen.

Invoering van High Level Structure (HLS)

Normen zijn net als de samenleving: ze zijn continu in ontwikkeling en er vinden regelmatig revisies plaats. Door deze revisies blijven de normen voldoen aan de laatste eisen en inzichten. In 2012 heeft ISO, the International Organization for Standardization, een basisstructuur voor normen in het leven geroepen: de High Level Structure (HLS). Nieuwe normen en revisienormen krijgen hiermee allemaal een gelijkvormige structuur en opzet. Hiermee kunt u integraal aan gelijksoortige eisen uit verschillende normen voldoen. Dit biedt mogelijkheden om vereenvoudigingen door te voeren.

Hieronder vindt u een overzicht van normen met daarbij een korte omschrijving.

Norm ISO 55001:2014 Assetmanagement

In deze norm is vastgelegd aan welke minimale eisen moet worden voldaan om aantoonbaar te maken dat assets zo ingezet worden dat zij continu optimale waarde creëren. Deze norm is interessant voor alle partijen die betrokken zijn bij verschillende fasen in de levenscyclus van kapitaal-intensieve assets. Asseteigenaren of assetbeheerders die voor asseteigenaren langdurig de volledige assetlevenscyclus beheren, kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd. ISO 55000 is de opvolger van PAS 55.

Met ISO 55000 weten we of we goed assetmanagement bedrijven.

Norm ISO 31000:2009 Risicomanagement

In deze norm zijn de basisprincipes vastgelegd die van toepassing zijn om te kunnen spreken van doeltreffend risicomanagement. De norm is interessant voor alle organisaties die risico’s op verschillende niveaus op een integrale manier willen beheersen.

Norm NTA 8120:2014 Assetmanagement

Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer. Deze norm formuleert de managementsysteemeisen voor het optimaal beheren van de (externe) veiligheid, kwaliteit en capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten. Deze norm is interessant voor alle partijen die betrokken zijn bij de verschillende fasen in de levenscyclus van deze type assets. Asseteigenaren of assetbeheerders die voor asset eigenaren langdurig de volledige asset levenscyclus van deze assets beheren, kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd.

Norm NTA 8620:2006 Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico’s van zware ongevallen

Deze norm beschrijft de eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om risico’s op zware ongevallen, waarbij een of meer gevaarlijke stoffen zijn betrokken, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Deze norm is vooral bedoeld voor bedrijven die vanwege het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO ’99) de wettelijke verplichting hebben een dergelijk systeem in te voeren.

Norm NEN 3655:2016 / NTA 8000:2009 Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Deze normen stellen eisen aan het verkrijgen en waarborgen van duurzame, doelmatige en buisleidingsystemen die veilig zijn voor mens, milieu en goederen. Deze norm is interessant voor organisaties die eigenaar of beheerder zijn van buisleidingsystemen die moeten voldoen aan het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB).

Norm ISO 19600:2014 Compliance managementsystemen

Deze norm biedt richtlijnen om aantoonbaar te maken dat relevante wettelijke en andere eisen door een organisatie worden geïdentificeerd, geïmplementeerd en nageleefd. Deze norm is interessant voor organisaties die aantoonbaar willen maken dat zij zich hun commitment aan deze eisen ook daadwerkelijk realiseren.

Norm ISO 22301:2014 Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit

Deze norm specificeert eisen voor inrichting en beheer van een doeltreffend managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (‘Business Continuity Management System’, BCMS). Het is interessant voor organisaties die de continuïteit van hun activiteiten en resultaten planmatig willen borgen tegen mogelijke onvoorziene omstandigheden.

Norm ISO 27001:2013 Managementsystemen voor informatiebeveiliging

Deze norm is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Deze norm is interessant voor organisaties die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun informatie willen beheersen. Organisaties kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd.

Norm ISO 50001:2011 Energiemanagementsystemen

Deze norm heeft tot doel organisaties te helpen systemen en processen in te richten die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik en energieverbruik. Deze norm is interessant voor organisaties die de energieprestaties van hun activiteiten planmatig willen beheersen en verbeteren. Organisaties kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd.

Norm ISO 15288:2015 Systems and software engineering

Deze norm voorziet in een gemeenschappelijk kader voor het beschrijven van de levenscyclus van systemen gecreëerd door de mens. Het integreert alle disciplines en groepen, zodat zij gezamenlijk vorm kunnen geven aan een gestructureerde ontwikkeling dat gaat van concept tot productie tot gebruik. Deze norm is interessant voor organisaties die betrokken zijn bij het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en gebruiken van complexe assets en systemen.

Norm ISO 15504:2003 / ISO 33020:2015 /ISO 33002: 2015 Maturity

Deze normen definiëren gezamenlijk de objectieve uitgangspunten en criteria om processen en organisaties te toetsen op hun volwassenheid. Deze methodiek is interessant voor organisaties die op een eenduidig en objectieve manier hun volwassenheidsniveau en mogelijkheden ter verbetering willen vaststellen.

Norm NEN 2767-4:2010 Conditiemeting – Infrastructuur

In deze norm is een methode gegeven om de conditie van infrastructurele werken op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Deze norm is interessant voor organisaties die betrokken zijn bij de verschillende fasen in de levenscyclus van infrastructurele werken.

Norm ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen

Deze norm stelt eisen aan het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem, om de klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van klanten. Deze norm is interessant voor organisaties die hun processen en activiteiten gestructureerd willen inrichten om de algehele prestaties naar klanten en de verbetering hiervan te beheersen. Organisaties kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd.

Norm ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen

Deze norm stelt eisen aan het inrichten van een managementsysteem gericht op het beschermen van het milieu en voor het reageren op veranderende milieuomstandigheden in balans met sociaaleconomische behoeften. Deze norm is interessant voor organisaties die bij het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en uitvoeren van haar activiteiten haar impact op het milieu willen beheersen en verbeteren. Organisaties kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd.

Norm OHSAS 18001:2007 / ISO 45001 Arbomanagementsystemen

Deze normen specificeren eisen voor een arbo-managementsysteem om zo een organisatie in staat te stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke eisen en met informatie over arbo-risico’s. Deze norm is interessant voor organisaties die zowel arbo-doelstellingen als economische doelstellingen willen bereiken. Organisaties kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd

Informatie normen assetmanagement

Pragma heeft ervaring met diverse normen en de integrale inrichting hiervan. Wij kunnen u ondersteunen bij de implementatie ervan, zodat uw organisatie klaar is voor certificering op een of meerdere normen. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.