Loading...
Skip to content

Power Suite voorwaarden

Versie 4.0 2022

1. Power Suite Online

1.1 Beschrijving doelstelling Power Suite Online
Het product Power Suite Online heeft als doel om op eenvoudige wijze de Power Suite software applicatietool voor maintenance & reliability engineers bij de eindgebruiker beschikbaar te hebben zodat die eindgebruiker direct en volledig kan werken met de Power Suite programmatuur. Door zorg te dragen voor installatie- en update zaken zal de klant altijd de beschikking krijgen over een goed werkend systeem. Power Suite Online bevat hiernaast ook de mogelijkheid gebruik te maken van functioneel applicatiebeheer en technisch applicatiebeheer.

Alle overeenkomsten die Pragma afsluit zijn gebaseerd op haar algemene voorwaarden. Ter zake Power Suite Online zijn de ICT Office voorwaarden van toepassing.

ICT Office voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

2. Algemene Power Suite Online voorwaarden

2.1 Algemeen
In dit document zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor Power Suite Online vastgelegd, die gelden voor elke eindgebruiker van Power Suite Online (‘de Afnemer’) waarmee Pragma een leveringsovereenkomst heeft betreffende de dienstverlening Power Suite Online. Overwegende:

a. Dat Pragma internetsoftware diensten aanbiedt onder de noemer Power Suite Online, op het gebied van Software as a Service (SAAS), ook wel genoemd Application Service Providing (Power Suite Online).

b. Dat Afnemer deze diensten van Pragma wenst af te nemen, gebruikmakend van de Afnemer ter beschikking staande ICT infrastructuur.

2.1.1 Voorwerp van de levering

1.1. Pragma zal als serviceprovider haar Power Suite Online dienst op niet-exclusieve basis aan Afnemer aanbieden teneinde van de dienst gebruik te kunnen maken. Hiertoe zal Pragma de Power Suite Online dienst aan Afnemer ter beschikking stellen, echter uitsluitend voor eigen gebruik door aangemelde Afnemers ten behoeve van de bedrijfsvoering van Afnemer.

2.1.2 Software van derden

2.1. Voor de duur van dit contract zal Pragma zorg dragen voor het in bezit hebben van die licentierechten, waarvoor Pragma aan Afnemer de beschikking geeft.

Notitie: Wanneer er wordt gekoppeld met externe applicaties (Ms Office, Crystal reports) moet hiervoor voor iedere gebruiker een licentie afgenomen worden binnen Power Suite Online. Wanneer de klant voor de betreffende gebruiker voor de lokale PC een MS Office licentie heeft afgesloten in een Open Volume License en deze versie identiek is aan die van Power Suite Online dan is hiervoor geen afdracht nodig.

2.1.3 Geheimhouding / Intellectueel eigendom

3.1. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie van elkaar geheim te houden en de verspreiding binnen de eigen organisatie zoveel mogelijk te beperken. Partijen zullen vertrouwelijke informatie van elkaar niet aan derden ter beschikking stellen of kenbaar maken, anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij.

3.2. Pragma behoudt t.o.v. Afnemer alle rechten op de Power Suite Online dienst, zoals door Pragma aan Afnemer in het kader van deze overeenkomst verleend.

3.3. Pragma staat garant voor de integriteit, geheimhouding en vertrouwelijkheid t.o.v. derden van de informatie die Afnemer in het kader van deze overeenkomst opslaat in het systeem waarmee Pragma de Power Suite Online dienst aan Afnemer verleent.

3.4. Bij beëindiging of opschorting wordt door Pragma aan Afnemer op afroep de dataverzamelingen van Afnemer aangeleverd (SQL incl. dossieritems).

3.5. Bij beëindiging en na overdracht zoals benoemd in vorige paragraaf op een door partijen overeengekomen wijze, zullen alle dataverzamelingen van Afnemer in het Power Suite Online systeem door Pragma worden vernietigd.

2.1.4 Aansprakelijkheid

4.1. Indien één der partijen na deugdelijke ingebrekestelling in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen, is de aansprakelijkheid van die partij beperkt tot de extra kosten van de andere partij welke het direct gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming.

4.2. Pragma kan alleen verantwoordelijk gesteld worden voor aantoonbare directe schade indien mocht blijken dat door Power Suite Online of haar toeleverancier geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven aan de verplichtingen, zoals vastgelegd in deze voorwaarden.

4.3. Pragma kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door fouten die hun oorsprong vinden in incorrecte functionaliteit van de door Pragma beschikbaar gestelde software.

4.4. De totale aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Power Suite Online dienstverlening is in ieder geval beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan een (1) keer de bruto jaaromzet hetgeen Pragma aan Afnemer in rekening brengt in het kader van het contract levering Power Suite Online diensten door Power Suite aan betreffende Afnemer. De totale aansprakelijkheid zal echter nimmer meer zijn dan € 25.000,- (zegge vijfentwintigduizend euro).

4.5. Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen drie maanden na het desbetreffende voorval.

4.6. Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen.

4.7. Aansprakelijkheid als gevolg van een overmachtssituatie is uitgesloten.

2.1.5 Duur van de overeenkomst

5.1. De looptijd van het gebruiksrecht omvat minimaal de rest van het kalenderjaar van het jaar van ondertekening van de overeenkomst (of datum van de orderbevestiging), plus een vol kalenderjaar. Opzegging kan slechts plaatsvinden met inachtneming van een opzeggingsperiode van 2 maanden voor einde looptijd van de overeenkomst.

5.2. Het contract wordt steeds voor een periode van een jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen de overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd.

5.3. Afnemer is niet gehouden aan de in dit hoofdstuk genoemde opzegtermijnen indien Pragma bij herhaling niet voldoet aan de in deze voorwaarden gestelde verplichtingen van Power Suite Online en deze schriftelijk zijn overgedragen aan Pragma.

5.4. De overeenkomst voor levering van Power Suite Online zal van rechtswege eindigen indien:

 • Één der partijen, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend
 • Ten aanzien van één der partijen faillissement wordt aangevraagd
 • De onderneming van één der partijen anderszins wordt geliquideerd of beëindigd

5.5. Na rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst van Power Suite Online zullen partijen tot een afrekening komen van de verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen, zoals vastgelegd in die overeenkomst, met dien verstande dat de vergoedingen zullen worden berekend tot aan het einde van de kalendermaand waarin de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

2.1.6 Onderhoud en gebruik

6.1. Afnemer zal onmiddellijk na het optreden van een storing Pragma daarvan schriftelijk in kennis stellen.

6.2. Afnemer is gehouden het personeel van Pragma of doorPragma aangewezen derden toegang te verschaffen indien Pragma dit wenselijk acht voor het opheffen of voorkomen van een storing.

6.3. Kosten die voortvloeien uit het oplossen van een storing bij het gebruik van Power Suite Online waarvan de oorzaak ligt in de ICT infrastructuur van Afnemer zijn voor rekening van Afnemer.

2.1.7 Overige bepalingen

7.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

7.2. De verplichtingen aangaande geheimhouding zoals vastgelegd in deze voorwaarden blijven voortbestaan ook nadat de overeenkomst m.b.t. Power Suite Online rechtsgeldig is beëindigd.

7.3. Indien er een geschil tussen partijen ontstaat met betrekking tot of voortkomend uit de overeenkomst van Power Suite Online diensten, zullen partijen in overleg treden teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal het geschil tussen partijen ter definitieve beslechting aan een daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.

7.4. Op al onze leveringen en offertes zijn onze algemene voorwaarden. Ter zake Power Suite Online zijn de ICT Office voorwaarden van toepassing.

3. Service Level Agreement (SLA)

3.1      Service Level Agreement

1.1. Pragma verplicht zich op basis van een met Afnemer overeengekomen leveringsovereenkomst voor Power Suite Online al die software aan Afnemer ter beschikking te stellen zoals in die overeenkomst is vastgelegd.

1.2. Pragma staat garant voor een beschikbaarheid van de Power Suite Online dienst van 99% per maand, binnen de gestelde beschikbaarheidsuren. Dit geldt uitsluitend voor zover het om het systeem zelf gaat binnen de grenzen van het computernetwerk.

1.3. Pragma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verstoringen van Power Suite Online als gevolg van invloeden van buitenaf, die niet tot het beïnvloedbare domein behoren van Pragma of niet toegerekend kunnen worden aan haar directe medewerkers danwel partners betrokken bij de dienstverlening, zoals beschreven in dit contract.

1.4. Pragma garandeert levering van Power Suite Online gedurende een minimale looptijd van 24 maanden na dagtekening.

1.5. Voor gewenste ondersteuning voor het gebruik van Power Suite Online staan twee support desks ter beschikking.

 • Support desk (support Online) t.b.v. de RDP verbinding; deze ondersteuning betreft de verbinding, het opstarten en afsluiten van de applicatiesoftware en de correcte werking van de relevante systeemsoftware omgeving ten behoeve van deze applicaties
 • Support desk (support Power Suite) t.b.v. de Power Suite applicatie; deze ondersteuning betreft het inhoudelijk gebruik van de applicatie
 • De support desks staan ter beschikking voor gebruikers gedurende de in deze voorwaarden gedefinieerde tijdvensters
 • De responstijd van de service desks is vastgelegd bij het dienstverleningsvenster

3.2 Verantwoordelijkheden

2.1. De Afnemer is verantwoordelijk voor:

 • De hardware en software (inclusief besturingssystemen) op de werkplek van de Afnemer
 • De infrastructuur van het eigen intern netwerk
 • De randapparatuur van de eigen infrastructuur van de Afnemer
 • Een internetbrowser op het lokale systeem van de Afnemer
 • Verbinding met de systemen van Power Suite Online via deugdelijke IP verbinding
 • De inhoud van de eigen bestanden van de Afnemer
 • De inhoudelijke kennis van Power Suite d.m.v. het minimaal gevolgd hebben van de gebruikerscursus

2.2. Pragma is verantwoordelijk voor:

 • De hardware binnen het Power Suite Online systeem van Pragma
 • Bereikbaarheid van Power Suite Online vanaf het Internet
 • Beschikbaarheid van de applicaties Power Suite en bestanden
 • Beveiliging, continuïteit, correctief en preventief onderhoud, back-ups en versiebeheer zoals hierna omschreven

3.3 Beveiliging

 • Power Suite Online is geplaatst in een professioneel en gecertificeerd datacenter waarin een toegangsbeveiliging op basis van zones is toegepast
 • De infrastructuur (computers, routers, lijnen, etc.) is dusdanig afgeschermd, dat onbevoegd aftappen, muteren en toevoegen van informatie redelijkerwijs onmogelijk is
 • Uitsluitend geautoriseerde personen hebben zonder begeleiding van andere daartoe geautoriseerde personen toegang tot het Power Suite Online systeem

3.4 Continuïteit

Alle systemen van Power Suite Online worden ondersteund door een no-break installatie waarmee totale stroomonderbrekingen en fluctuaties uit het openbare net opgevangen worden. Tevens ondersteunt een noodstroomfaciliteit de continuïteit van de energievoorziening.

3.5 Correctief en preventief onderhoud

Tijdens de periode dat de dienstverlening wordt afgenomen kan er correctief onderhoud noodzakelijk zijn op de Power Suite Online omgeving om de continuïteit te waarborgen. Mocht deze activiteit aan de orde zijn dan worden de Afnemers hierover zo tijdig mogelijk geïnformeerd. Het streven is dit correctief onderhoud online uit te voeren buiten het afgesproken dienstverleningsvenster. Preventief onderhoud vindt buiten het gedefinieerde dienstverleningsvenster plaats.

3.6 Back-up

Voor het zeker stellen van de data wordt zeven (7) maal per week een back-up gemaakt en op een co-locatie veiliggesteld. Via de klantportal kan de Afnemer een verzoek indienen voor het terugzetten van data. Deze data kan maximaal 21 dagen oud zijn. Oudere data kan daardoor niet worden teruggezet, tenzij hierover door Power Suite Online en de Afnemer expliciete afspraken zijn gemaakt.

3.7 Versiebeheer

Pragma streeft altijd naar continuïteit van de inzet van de gebruikte applicatie- en systeemsoftware. Binnen dit kader worden voor de gebruikte software de meest actuele versies gebruikt, die door de leveranciers worden aanbevolen en ondersteund voor gebruik in de Power Suite Online omgeving. Het versiebeleid van Pragma en de betreffende andere leveranciers is het uitgangspunt. Tevens wordt i.v.m. het oog op een ongestoord gebruik van de ingezette software door Pragma gekeken naar de optimale combinatie van alle gebruikte software componenten. Wijzigingen van de geëxploiteerde versies zullen altijd aan Afnemer gemeld worden.

3.8 Integriteit

De Afnemer wordt gegarandeerd dat zijn userdata inhoudelijk alleen toegankelijk is voor de betreffende gebruiker zelf. Het is aan een gebruiker toegestaan om bepaalde data toegankelijk te maken voor overige gebruikers uit zijn eigen organisatie. Data kunnen echter wel door daartoe geautoriseerde systeembeheerders van Power Suite Online t.b.v. onderhoudswerkzaamheden benaderd worden.Pragma garandeert dat met persoons- en bedrijfsgegevens van de Afnemer vertrouwelijk wordt omgegaan. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij Pragma hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt.

3.9 Toegangsbeveiliging

Elke gebruiker heeft zijn eigen unieke User-ID en bijbehorend password. Het password is alleen bekend bij de gebruiker zelf. Alleen de gebruiker en de daartoe geautoriseerde systeembeheerders van Power Suite Online kunnen het password veranderen. Een password is uitsluitend voor individueel gebruik. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het toegekende, danwel door hem of haar ingevoerde, password. Een gebruikersstation moet met de juiste software zijn uitgerust teneinde een operationele verbinding met het systeem te kunnen opzetten. De toegang tot Power Suite Online staat onder strak ingestelde controle middels een firewallsysteem. Daardoor kunnen alleen die toegangen worden gepasseerd en die activiteiten van buiten het systeem worden uitgevoerd, die door dit firewallsysteem zijn toegestaan.

3.10 Dienstverleningsvenster

10.1. Applicatie Power Suite en aanverwanten:

 • 24 uur x 7 dagen per week, uitgezonderd de aangekondigde onderhoudsmomenten

10.2. Openingstijden:

 • Support desk Power Suite Online, maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur Nederlandse tijd
 • Support desk Power Suite, maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur Nederlandse tijd

10.3 Responstijd:

 • Support desk Power Suite Online, 4 uur
 • Support desk Power Suite, 8 uur

10.4. Onderhoudsvenster:

 • Eventuele updates worden geïnstalleerd op nader te bepalen datum en tijd, doch zoveel mogelijk voor 06:00 uur Nederlandse tijd. Gedurende deze periode is Power Suite Online niet of beperkt beschikbaar. Dit zal altijd tijdig worden aangekondigd

Indien noodzakelijk zullen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden buiten de hierboven aangekondigde periode uitgevoerd worden. Dan is Power Suite Online wel beschikbaar maar eventueel met verminderde performance.

4. Overige diensten

Bij Power Suite Online kunnen overige diensten afgenomen worden. Er zijn twee gebieden te onderscheiden:

Functioneel applicatiebeheer en technisch applicatiebeheer.

4.1 Functioneel applicatiebeheer

Onder functioneel applicatiebeheer wordt verstaan: ondersteuning van de gebruikers.

Hierbij dient gedacht te worden aan de volgende activiteiten:

 • Aanmaken rapportages
 • Aanpassen rapportages
 • Ondersteuning exporteren gegevens
 • Inrichten van software tool
 • Aanmaken gebruikers, instellen rechten in software tool

Indien aanpassingen gewenst zijn die buiten de standaard van Power Suite Online gaan, zal een kostenraming worden opgesteld, waarna de aanpassingen zullen worden uitgevoerd.

4.2 Technisch applicatiebeheer

Onder technisch applicatiebeheer wordt verstaan het verzorgen van het beschikbaar maken van de omgeving voor de gebruiker en het noodzakelijke beheer op de servers.

 • Aanmaken databases, Power Suite gebruikers, projecten, RDP verbindingen
 • Instellen van rechten, toegang
 • Terugplaatsen van back-ups
 • Complexe in- en export van gegevens op database niveau

Voor technisch applicatiebeheer zal altijd een kostenraming worden opgesteld waarna de aanpassingen zullen worden uitgevoerd.

5. Tarieven

De tarieven zijn opgenomen in de door de Afnemer en Pragma ondertekende offerte. De kosten zullen jaarlijks worden doorberekend op basis van de per 1 januari geldende overeenkomst en tarieven. Indien er aanpassingen in de samenstelling van de overeenkomst gedurende het jaar plaatsvinden, zal het tarief pro rata worden berekend tot het einde van het boekjaar. Voor Power Suite Online wordt steeds op basis van 1 boekjaar vooruit gefactureerd. Naast de jaarlijkse indexering van de prijzen zoals genoemd in de door partijen getekende offerte kunnen de prijzen worden aangepast indien de kosten van derden meer toenemen dan de indexering van de door Pragma gehanteerde tarieven. De klant zal in dit geval 3 maanden vooraf hierover worden geïnformeerd.