Loading...
Skip to content

Overdracht stedelijk water naar waterschappen

In de Waterwet is het streven dat waterbeheer en wateronderhoud in één hand komen. Gemeenten dragen het beheer en onderhoud van het stedelijk water over aan de waterschappen. Dit betekent dat gemeenten ook het bijbehorend areaal, de assets, overdragen aan de waterschappen.

Gemeentelijke assets overdragen aan waterschappen

Bij de overdracht van het areaal van gemeenten naar waterschappen vindt een verschuiving plaats op drie organisatorische niveaus:

  • Strategisch niveau: hierbij speelt de vraag wie de asset owner, de asset manager en de service provider zijn en hoe deze rollen zijn verdeeld
  • Tactisch niveau: het areaal (de assets) van de gemeente, overgedragen aan het waterschap. Aandachtspunt is dat de data en de onderhoudsplannen zijn afgestemd op de eisen van het betrokken waterschap en dat deze in de (onderhoudsbeheer)systemen zijn vastgelegd. Hierbij hoort ook de afweging van de risico’s van het totale systeem
  • Operationeel niveau: de vraag die hierbij speelt is of de assets fysiek voldoet aan de eisen van het waterschap voor wat betreft veiligheid en het noodzakelijke onderhoudsniveau. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van een inventarisatie (NEN 2767-4) krijgt men inzicht in de toestand van de assets en kan achterstallig onderhoud worden achterhaald

Assetmanagement als ordenend principe

Assetmanagement werkt als ordenend principe bij dit vraagstuk. Door gebruik te maken van de assetmanagementrollen worden de nieuwe rollen helder verdeeld. Door het inventariseren van het areaal, het uitvoeren van een inspectie volgens NEN 2767-4 en het maken van een risicoanalyse worden de assets in kaart gebracht. De resultaten van de inspectie en van de risicoanalyse leiden tot een (meerjaren)onderhoudsplan met een overzicht van achterstallig onderhoud, dat voldoet aan de eisen van het betreffende waterschap. Met deze informatie kan de overdracht geregeld worden en de financiële afwikkeling plaatsvinden.

Asset owner-richtenAssetmanager-inrichtenService provider-verrichtenAsset user-gebruiken

 

Toepassingen assetmanagement

Voor de Gemeente Reimerswaal en het waterschap Scheldestromen heeft Pragma het proces begeleid om de verschillende rollen helder te maken en de keuzes over de overdracht van het areaal te kunnen maken. Door met de betrokken partijen gezamenlijk een SWOT-analyse uit te voeren, ontstond er begrip en acceptatie over de rollen. De conclusies uit het adviesrapport hebben mede geleid tot het besluit in de provincie Zeeland om verder te gaan met de overdracht van gemeentelijk wateronderhoud en waterbeheer naar Waterschap Scheldestromen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie hoe assetmanagement u kan helpen? Neem dan contact met ons op.